Εκτίμηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

 

Η παρούσα μελέτη διεξάγεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο: «Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις μονάδες υγείας με την χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας-διαδικασιών» και Κωδ. ΟΠΣ 337424.

 

Σκοπός του έργου είναι: (1) η αποτύπωση της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των φορέων ΠΦΥ με υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του ενιαίου χώρου ΠΦΥ, με την χρήση ενιαίων προτύπων-διαδικασιών ποιότητας, καθώς και (2) στη διαμόρφωση πρότασης  λειτουργικής διασύνδεσης όλων των φορέων ΠΦΥ (Δημόσιου-ΕΟΠΥΥ- Ιδιωτικών φορέων) με την χρήση ενιαίων προτύπων –διαδικασιών βασισμένων στις βέλτιστες πρακτικές.

 

Οι ενέργειες του έργου περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και βελτίωση της λειτουργίας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσω της αναμόρφωσης και της ενίσχυσης της λειτουργικής διασύνδεσής τους, μέσα από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διοίκησης και ποιότητας. Για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μοντέλο βέλτιστης λειτουργικής διασύνδεσης θα πρέπει πρώτα να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση. Για την αποτύπωση αυτή έχουν επιλεγεί δύο ερωτηματολόγια τα οποία θα συμπληρωθούν σε ηλεκτρονική μορφή από αντιπροσωπευτικούς φορείς ΠΦΥ.

 

Το πρώτο εργαλείο «Εκτίμηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας» είναι η Ελληνική μετάφραση του «PrimaryCareAssessmentTool (PCAT) – ShortVersionκατόπιν άδειας από το Primary Care Policy Center for Underserved Populations, Johns Hopkins University. Η ελληνική μετάφραση και πολιτισμική στάθμιση ολοκληρώθηκε από ομάδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης (Μ. Τριγώνη, Α. Μαρκάκη, Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα) υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου καθηγητή Χρήστου Λιονή, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

 

Το δεύτερο εργαλείο με τίτλο «Αποτύπωση λειτουργικής διασύνδεσης δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» δημιουργήθηκε με στόχο τη ταυτόχρονη εφαρμογή του με το ερωτηματολόγιο πρώτο ερωτηματολόγιο.Αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας των παραδοτέων 1.1.1 και 1.1.2          (Ι. Καλαντζάκης, Α. Κούτης, Α. Μαρκάκη,  Ε. Πιτέλου, Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα και Μ. Τριγώνη)  και υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου καθηγητή Χρήστου Λιονή, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου ΕΣΠΑ.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε. Οι πληροφορίες σας θα είναι  πολύτιμες στο σχεδιασμό για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών υγείας στις κοινότητες που εξυπηρετείτε, χωρίς να μειώσει ή να αλλοιώσει τις παρούσες υπηρεσίες που προσφέρετε.